Základné údaje o projekte:

1. Názov a opis projektu
Novostavba vidieckeho rekreačného objektu v obci Nová Baňa
2. Cieľ projektu
Cieľom projektu je vytváranie a rozvoj nepoľnohospodárskych činností spoločnosti Adamas Alliance, s.r.o. spojených s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou.
3. Prijímateľ
Adamas Alliance, s.r.o., 966 41 Veľká Lehota 232, IČO: 45 724 482, DIČ: 20 23 107 493, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 18922/S
4. Kód projektu
064BB070073
5. Miesto realizácie projektu
SR, okres: Žarnovica, obec: Nová Baňa
6. Poskytovateľ
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení: Pôdohospodárska platobná agentúra
7. Priradenie projektu k programovej štruktúre
Názov programu Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Číslo a názov opatrenia 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti
Podopatrenie 6.4 – Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností
Oblasť Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou
Fokusová oblasť – prioritná 6A – Uľahčenie diverzifikácie, zakladania a rozvoja malých podnikov ako aj vytvárania pracovných miest
Kód výzvy 7/PRV/2015